انعقاد قرار داد امکان سنجی پروژه پتروشیمی همت

قرارداد تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی فنی – اقتصادی طرح جمع آوری گازهای هیدروژن ، نیتروژن و دی اکسید کربن منطقه عسلویه و احداث واحد تولید آمونیاک و اوره بین شرکت پتروشیمی همت و شرکت همپا انرژی منعقد گردید.