انتخاب شرکت هدکو عنوان واحد نمونه خدمات مهندسی استان فارس در سال 96

حضور در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران ( ۱۶ لغایت ۱۹ اردیبهشت ماه ۹6 )
۱۳۹۶-۰۲-۱۶

انتخاب شرکت هدکو عنوان واحد نمونه خدمات مهندسی استان فارس در سال 96

انتخاب شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی از سوی خانه صنعت،معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه خدمات مهندسی استان فارس در سال 96