استحصال اتان پارسیان

 

 

اطلاعات پروژه

استحصال اتان پارسیان

نام پروژه

پالایش گاز

شاخه صنعت

80 MM Sm3 /day of Natural Gas ;

Ethane 164 Tons/h

Sale Gas 2020 Tons/h

Propane 80 Tons/h

Butane 59 Tons/h

C5+ 129 Tons/h

محصول و ظرفیت

 –

لیسانس

شرکت پالایش سپهر پارسیان

کارفرما

مدیریت صنعت نکو

مدیریت پیمان

استان بوشهر – عسلویه ،  استان فارس – شهرستان مهر

مکان

EPCC

نوع پروژه

هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تامین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

1393/11/05

تاریخ موثر شدن پیمان

24 ماه از زمان موثر شدن آن و تامین مالی

طول مدت پیمان