واحد تولید متانول فجر کرمان

واحد تولید متانول هیدج
۱۳۹۰-۰۶-۰۵

واحد تولید متانول فجر کرمان

اطلاعات پروژه

واحد تولید متانول فجر کرمان

نام پروژه

پتروشیمی

شاخه صنعت

450.000 MTPY  Methanol

محصول و ظرفیت

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

لیسانس

مجتمع پتروشیمی فجر کرمان

کارفرما

مدیریت پیمان

استان کرمان

مکان

E

نوع پروژه

 

هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

 

مهندسی پایه

طراحی مهندسی توسعه یافته

 

مهندس تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

 

تامین کالا و تجهیزات

 

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

 

آزمایش عملکردی

1394/03/16

تاریخ موثر شدن پیمان

8 ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان