واحد تولید متانول هیدج

واحد تولید متانول فجر کرمان
۱۳۹۰-۰۳-۱۶
ریفرمر پردیس
۱۳۹۱-۰۶-۰۷

واحد تولید متانول هیدج

اطلاعات پروژه

واحد تولید متانول هیدج

نام پروژه

پتروشیمی

شاخه صنعت

450.000 MTPY  متانول

محصول و ظرفیت

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

لیسانس

شرکت پترو هیدج

کارفرما

مدیریت پیمان

استان زنجان

مکان

E

نوع پروژه

 

هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه

 

مهندسی تفصیلی

 

خدمات تدارکات کالا

 

تامین کالا و تجهیزات

 

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

 

آزمایش عملکردی

1393/06/05

تاریخ موثر شدن پیمان

9 ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان