2011-08-01

انعقاد قرارداد پروژه مهندسی اصولی ، تفصیلی ، تدارکات ، تامین تجهیزات و کمک فنی استحصال و تفکیک مجتمع C2+

2011-08-07

خرید ساختمان شماره 2 شرکت

2011-09-23

انعقاد قرارداد پروژه انجام خدمات مهندسی اصولی ، تفصیلی ، خدمات فنی و بازرگانی خرید تجهیزات یوتیلیتی ، خطوط ارتباطی و ساختمانهای غیر صنعتی پتروشیمی زنجان

2011-10-31

حضور در ششمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در شیراز

2011-11-22

انعقاد قرارداد پروژه انجام مهندسی تفصیلی و خدمات فنی خرید ترمینال نفتی ریسوت عمان

2012-01-02

انعقاد قرارداد پروژه احداث مخزن 30 هزار تنی آمونیاک پتروشیمی رازی

2012-06-21

انعقاد قرارداد پروژه خدمات طراحی و مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید جهت ساخت بسته ریفرمر پتروشیمی زنجان

2012-07-14

برگزیده شدن هدکو به عنوان واحد فنی مهندسی برتر استان فارس

2012-07-22

خرید ساختمان شماره 3 شرکت

2012-08-28

انعقاد قرارداد پروژه خدمات طراحی و مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید جهت ساخت بسته ریفرمر پتروشیمی پردیس

2012-09-05

انعقاد قرارداد پروژه انجام عملیات نصب و اجرای مجموعه تجهیزات جانبی و مخزن دو جداره سی هزار تنی آمونیاک 3 رازی

2012-10-25

عضویت در تشکل صادرات خدمات فنی و مهندسی فارس

2016-03-16

Award of Contract for : ” LDPE FASA Petrochemical Co.

Award of Contract for : ” LDPE FASA Petrochemical Co 
2016-03-16

Award of Contract for : ” Design & Engineering Services for Construction of Ammonia & Urea Plant in Pardis Petrochemical Co.

2016-03-16

Award of Contract for : ” C2+ Recovery and Fractionation Plant

2016-03-16

Acquiring of : Building No. 2

Acquiring of  : Building No. 2
2016-03-16

Award of Contract for : ” Basic & Detail Engineering ,Technical Procurement Services for Utility Equipment ,lines of Communications and Non-industrial Buildings in Zanjan Petrochemical Co.

Award of Contract for : ” Basic & Detail Engineering ,Technical Procurement Services for Utility Equipment ,lines of Communications and Non-industrial Buildings in Zanjan Petrochemical Co
2016-03-16

Presence in : 6th Oil, Gas & Petrochemical Exhibition in Shiraz

Presence in : 6th Oil, Gas & Petrochemical Exhibition in Shiraz
2016-03-16

Award of Contract for : ” Detail Engineering and Technical Procurement Services of OMAN RAYSUT Terminal

Award of Contract for : ” Detail Engineering and Technical Procurement Services of OMAN RAYSUT Terminal
2016-03-16

Award of Contract for : ” Construction of Ammonia Tank (30 thousand tons) in RAZI Petrochemical Co.

2016-03-16

Award of Contract for : ” Basic & Detail Engineering & Design Services of Primary Reformer Package in Zanjan Petrochemical Co.

Award of Contract for : ” Basic  & Detail Engineering & Design Services of  Primary Reformer Package  in  Zanjan Petrochemical  Co 
2016-03-16

Award of Price for : “Superior Engineering & Technical Company ” in FARS Province

Award of Price  for : “Superior Engineering & Technical Company ” in FARS Province
2016-03-16

Acquiring of : Building No.3

Acquiring of  : Building No.3
2016-03-16

Award of Contract for : ” Basic & Detail Engineering & Design Services of Primary Reformer Package in Pardis Petrochemical Co.

Award of Contract for : ” Basic  & Detail Engineering & Design Services  of   Primary Reformer Package in Pardis Petrochemical  Co