2015-04-30

همایش بزرگداشت پنجاهمین سالگرد بنیانگذاری دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و سخنرانی آقای مهندس زمردیان

2015-03-18

ارزیابی شرکت توسط ارزیابان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

2015-02-20

اخذ گواهی تعهد به تعالی ( تعالی صنعت پتروشیمی ) دو ستاره

2015-01-25

ابلاغ شروع به کار مجدد پروژه C2

2015-01-11

اخذ گواهینامه ISO 10004 : 2015

2015-01-11

اخذ گواهینامه ISO 10002 : 2014

2015-01-05

انجام مهندسی اصولی و تفصیلی احداث مخازن جدید گسولین و بنزن

2014-11-24

موثر شدن پروژه اوره و آمونیاک لاوان

2014-11-16

انجام عملیات نصب سقف مخزن آمونیاک پتروشیمی رازی

2014-08-01

امضای قرارداد اجرای مهندسی پایه واحد متانول پترو هیدج