2012-07-14

برگزیده شدن هدکو به عنوان واحد فنی مهندسی برتر استان فارس

2012-06-21

انعقاد قرارداد پروژه خدمات طراحی و مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی و خدمات مهندسی خرید جهت ساخت بسته ریفرمر پتروشیمی زنجان

2012-01-02

انعقاد قرارداد پروژه احداث مخزن 30 هزار تنی آمونیاک پتروشیمی رازی

2011-11-22

انعقاد قرارداد پروژه انجام مهندسی تفصیلی و خدمات فنی خرید ترمینال نفتی ریسوت عمان

2011-10-31

حضور در ششمین نمایشگاه نفت ، گاز و پتروشیمی در شیراز

2011-09-23

انعقاد قرارداد پروژه انجام خدمات مهندسی اصولی ، تفصیلی ، خدمات فنی و بازرگانی خرید تجهیزات یوتیلیتی ، خطوط ارتباطی و ساختمانهای غیر صنعتی پتروشیمی زنجان

2011-08-07

خرید ساختمان شماره 2 شرکت

2011-08-01

انعقاد قرارداد پروژه مهندسی اصولی ، تفصیلی ، تدارکات ، تامین تجهیزات و کمک فنی استحصال و تفکیک مجتمع C2+

2011-05-28

انعقاد قرارداد پروژه خدمات مشاوره طراحی و مهندسی پروژه احداث فاز سوم اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس

2011-05-11

انعقاد قرارداد پروژه پلی اتیلن سبک LDPE پتروشیمی فسا