hedco profile

پروفایل هدکو

اطلاعات کامل و با جزئیات شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی به زبان انگلیسی
دانلود کنید
presentation

معرفی هدکو

اطلاعات خلاصه شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی به زبان انگلیسی
دانلود کنید
hazard

HAZARD AREA & IP PROTECTION

دانلود کنید
storage tank

Cryogenic Storage Tanks

دانلود کنید
Reformer

Primary Reformer

دانلود کنید
hedco-mag

نشریه داخلی شرکت همپا انرژی

نشریه داخلی علمی ، تحقیقاتی شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
دانلود کنید
insul cat

کاتالوگ خدمات عایق های سرد و گرم

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه خدمات عایق های سرد و گرم
دانلود کنید
eng catalog

English Short Catalogue

دانلود کنید
Reformer catalog

کاتالوگ ریفرمر

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه ریفرمر های کاتالیستی
دانلود کنید
Desalter photo cat

کاتالوگ سیستم نمک زدایی نفت خام (دیسالتر)

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه سیستم نمک زدایی نفت خام (دیسالتر)
دانلود کنید
Tank jeld

کاتالوگ مخازن سرد

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه مخازن سرد
دانلود کنید