1 - HEDCO Company Profile (Feb. 2020)

پروفایل هدکو

اطلاعات کامل و با جزئیات شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی به زبان انگلیسی
دانلود کنید
2 - HEDCO PRESENTATION (Apr. 2020)

معرفی هدکو

اطلاعات خلاصه شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی به زبان انگلیسی
دانلود کنید
Hedco English Catalog-L

English Catalog

کاتالوگ چهار صفحه ای انگلیسی شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
دانلود کنید
Hedco Info

HAZARD AREA & IP PROTECTION

اطلاعات جامع و دسته بندی شده از کلیه فعالیت های شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
دانلود کنید
Reformer Catalog low

کاتالوگ ریفرمر

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه ریفرمر های کاتالیستی
دانلود کنید
Cryogenic Tank Catalog low

کاتالوگ مخازن سرد

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه مخازن سرد
دانلود کنید
Desalter catalog - Low

کاتالوگ سیستم نمک زدایی نفت خام (دیسالتر)

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه سیستم نمک زدایی نفت خام (دیسالتر)
دانلود کنید
Insulation catalogs low

کاتالوگ خدمات عایق های سرد و گرم

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه خدمات عایق های سرد و گرم
دانلود کنید
fepco

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت فن کاوان انرژی پویا

کاتالوگ معرفی خدمات شرکت فپکو در زمینه ساخت پکیج های صنعتی
دانلود کنید
Hedco Mag

نشریه داخلی شرکت همپا انرژی

نشریه داخلی علمی ، تحقیقاتی شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
دانلود کنید
4.CRYOGENIC STORAGE TANK PRESENTATION-

Cryogenic Storage Tanks

پرزنتیشن معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه مخازن سرد
دانلود کنید
5.PRIMARY REFORMER PRESENTATION

Primary Reformer

پرزنتیشن معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه ریفرمر های کاتالیستی
دانلود کنید
Hazardous Area Classification Seminar

HAZARD AREA & IP PROTECTION

INTRODUCTION TO : EXPLOSION HAZARDOUS AREAS
دانلود کنید
Hazardous Area Classification Seminar

HAZARD AREA & IP PROTECTION

INTRODUCTION TO : EXPLOSION HAZARDOUS AREAS
دانلود کنید
VRU

VRU

پرزنتیشن معرفی خدمات شرکت همپا انرژی در زمینه بسته بازیافت بخارات هیدروکربنی
دانلود کنید