نظارت فنی بر ساخت و اجرا

IMG_6240-1

 

شرکت هدکو با دارا بودن کادر مهندسی با تجربه قادر است خدمات نظارت بر ساخت و اجرا در سایت و در کارگاه سازندگان را طبق نیاز پروژه ها ارائه نماید.
این خدمات شامل و نه محدود به موارد ذیل است:

 

• نظارت بر اجرا Field Engineering
• نظارت بر ساخت با استقرار نفرات کارشناس در شرکت های سازنده
• رفع نواقص مهندسی حین اجرا و ساخت
• ارائه گزارش کارشناسی از مشکلات اجرا و ساخت
• ارائه راه کارهای عملی در رفع مشکلات اجرا و ساخت
• انجام مطالعات جایگزینی مواد در حین اجرا

 

پرسنل فنی و کارشناس شرکت قادرند با ارائه خدمات فوق در اجرای بهینه پروژه های بزرگ مؤثر واقع شوند.

 

field1