لیسانس ایرانی واحد تولید آمونیاک

 لیسانس ایرانی واحد تولید آمونیاک

 

پس از بارها انجام مهندسی پایه و تفصیلی واحدهای آمونیاک و به دست آوردن دانش کامل در خصوص روشهای متفاوت فرآیندهای تولید آمونیاک ، هدکو روش خاص و ویژه خود را برای تولید آمونیاک ایجاد و عرضه نموده است.

در مقایسه با لیسانس های موجود ، دانش فنی و لیسانس هدکو در زمینه های ذیل دارای برتری و مزیت می باشد :

 

• میزان مصارف یوتیلیتی واحد

• هزینه نصب

• هزینه بهره برداری

• سهولت بهره برداری

 

لیسانس آمونیاک هدکو به شماره ثبت 79281 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان اختراع ثبت گردیده است.

 

BLOCK FLOW DIAGRAM FOR A 2050 T/D AMMONIA UNIT

         block flow