ریفرمر تولید هیدروژن ( ریفرمر اولیه آمونیاک ، ریفرمر متانول و…)

 

reformer-3d-1

شرکت هدکو ریفرمرها را به صورت پکیج های ساخته شده در سایت شامل انجام فعالیتها و اقدامات ذیل ارائه می دهد:

 

• طراحی ، مهندسی و انجام محاسبات حرارتی و مکانیکی

• تهیه PIDو PFD

• تهیه کلیه مدارک ، نقشه ها ، روش های اجرایی و مشخصات فنی برای تدارکات و ساخت پکیج

• تدارکات و تامین بخشهای مختلف ریفرمر و اقلام  Loose  ( از سازندگان فرعی )

• ساخت

• نظارت در سایت

• نصب

• راه اندازی

• ضمانت حرارتی

• ضمانت عملکردی

 

3-(2)-1