شرکت هدکو هم اکنون به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران به شمار می رود که طراحی ، ساخت و نصب مخازن سرد با محدوده دمایی تا 50- درجه سانتی گراد در شرایط متفاوت سایت ها ، ظرفیتها ، سرویس ها و انواع مختلف به موفقیت به انجام رسانده است.

هدکو قادر به طراحی انواع متفاوتی از مخازن سرد شامل موارد ذیل می باشد :

 

• Single Containment

• Double Containment

• Full Containment

• Membrane Tank

 

Tank-back-1

  

  هدکو طراحی کامل مخازن سرد شامل موارد ذیل را به انجام می رساند :

 

• طراحی مکانیکی

• طراحی حرارتی

• نرخ Boil-off

• عایق

• فونداسیون

• Frost heaven

• Roll over

• پمپ های مخازن

 

لیست مدارک تحویل شدنی مرتبط به شرح ذیل می باشد :

 

• PID & PFD

• نرم افزار طراحی برای مخازن سرد ( طراحی مکانیکی و حرارتی )

• بازنگری های ایمنی مانند  HAZOP ، SIL و تحلیل درخت خطاها

• مشخصات فنی مورد نیاز ( مواد ، عایق و….)

• دستورالعمل و روشهای اجرایی ساخت ، نصب ، بازرسی ، راه اندازی و بهره برداری

 

طراحی مکانیکی و حرارتی مخازن توسط هدکو و بر اساس الزامات مشابه از تامین کنندگان تضمین می کند.

 

tank-3d-1