کوره ها توسط نرم افزار  FRNC-5PC  طراحی می گردند این نرم افزار ،  یک نرم افزار شبیه سازی تخصصی است که برای طراحی کوره ها توسط بسیاری از سازندگان  مورد استفاده قرار می گیرد.

کوره ها تا سر حد امکان به صورت پیش ساخته در کارگاه  تهیه می گردند بهرحال بر اساس ابعاد نهایی و محدودیتهای حمل و نقل ، ممکن است که به صورت چند- قطعه ای تحویل داده شوند که این قطعات متعاقبا ممکن است در سایت مونتاژ شوند و یا اینکه مونتاژ نهایی آنان در کارگاه برای پیچ فلنج های جفت صورت پذیرد.  

 

fired heaters