مطالعات ایمنی

 

firetriangle

 

شرکت هدکو مراقبت از جنبه ایمنی پروژه ها را مقدم بر هر گونه طراحی فرایندی ، حرارتی و مکانیکی خود مد نظر داشته  و در کلیه فعالینهای خود ایمنی نفرات و تجهیزات را در اولویت مد نظر قرار میدهد.

 

فعالیتهایی که در ارتباط با ایمنی انجام می شوند عبارتند از :

 

• طراحی و مهندسی سامانه تشخیص گاز و آتش

• طراحی و مهندسی سامانه مبارزه با آتش

• طراحی سامانه آب آتش نشانی

• تقسیم نواحی واحد از نقطه نظر خطرحریق و انفجار

• تعیین نواحی نیازمند Fire Proofing

• اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)

• مدیریت و مشارکت در انجام مطالعات HAZID، HAZOP، Consequence Analysis، QRA، SIL

• مدیریت و مشارکت در انجام مطالعات پدافند غیر عامل

• طرح واکنش در شرایط اضطراری

 

HSE-1