یک رویکرد مهم توصیه شده به سازمانها به منظور هدایت موثرتر پروژه ها ، استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO) میباشد که فواید زیر را برای سازمان به دنبال خواهد داشت:

 

• تربیت مدیران پروژه شایسته و کارامد

• ارائه مشاوره مدیریت پروژه

• آموزش و هدایت مدیریت پروژه

• ایجاد و نگهداری فرآیندهای مدیریت پروژه

• برنامه ریزی پروژه و پیگیری آن

• ایجاد و حفظ مراکز فرماندهی و هدایت پروژه

• برگزاری جلسات پروژه

• تسهیل جلسات پروژه

• تهیه گزارشات وضعیت پروژه ه

• مرور ، بررسی و بازنگری پروژه

• انجام بازنگری های مورد نیاز پس از پایان پروژه و پیگیری موارد آن

• خلاصه کردن نتایج حاصل از بررسی پروژه پس از اتمام آن

• اطمینان یافتن از اینکه در پروژه های جدید موارد یاد گرفته شده حاصل از پروژه های قبلی، اعمال شده اند

• بررسی و بازنگری محصول و پیگیری آن

• پشتیبانی از بخش پیشنهادات و قراردادهای شرکت

• حمایت و صرف منابع مالی به منظور آموزش مدیریت پروژه

• بایگانی/ بازیابی سوابق پروژه