طراحی بهینه واحد های پیچیده نفت، گاز و پتروشیمی در حال حاضر بدون استفاده از نرم افزارهای طراحی سه بعدی 3D Modeling از قبیل PDMS و یا PMS میسرنمی باشد. این شرکت با تسلط کامل بر طراحی سه بعدی و استفاده گسترده از نرم افزارهای مربوطه قادر است طراحی بهینه در بخشهای لوله ، ابزار دقیق و برق را ارائه نموده و علاوه بر جلوگیری از برخورد بین خطوط، برآورد ماتریال دقیق را نیز ارائه نماید. دقت و کیفیت طراحی با استفاده از نرم افزارهای موجود می تواند در علاوه بر تضمین کیفیت، سرعت کار را نیز افزایش دهد.

 

3d-1