ریفرمر آمونیاک رازی

مخزن آمونیاک رازی
2016-06-11
پروژه پلی اتیلن سبک فسا
2013-05-26

اطلاعات پروژه

ریفرمر آمونیاک رازی 

نام پروژه

طراحی و مدیریت ساخت ریفرمر

شاخه صنعت

محصول و ظرفیت

 شرکت هدکو

تکنولوژی و دانش فنی

شرکت پتروشیمی رازی  

کارفرما

خوزستان – بندرامام  

مکان

 

(طراحی فرایندی (بررسی و بازنگری

 
 

(طراحی مکانیکی (بررسی و بازنگری

 
 

(طراحی حرارتی (بررسی و بازنگری

محدوده پیمان

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

 

تامین کالا و تجهیزات

 

(Fabrication) ساخت 

 

نصب و اجرا

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر نصب و اجرا

 

آزمایش عملکردی

 

 (Process Guarantee) ضمانت فرایندی

 

 (Mechanical Guarantee) ضمانت مکانیکی

1392/07/27

تاریخ موثر شدن پیمان

12 ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان