واحد تولید متانول فجر کرمان

واحد تولید متانول هیدج
2011-08-27

اطلاعات پروژه

واحد تولید متانول فجر کرمان

نام پروژه

پتروشیمی شاخه صنعت
450.000 MTPY  Methanol محصول و ظرفیت
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی لیسانس
مجتمع پتروشیمی فجر کرمان کارفرما
مدیریت پیمان
استان کرمان مکان
E نوع پروژه
هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

  مهندسی پایه
طراحی مهندسی توسعه یافته
مهندس تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تامین کالا و تجهیزات
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر ساخت
آزمایش عملکردی
1394/03/16

تاریخ موثر شدن پیمان

8 ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان