واحد نمکزدایی پالایشگاه آبادان

پروژه پلی اتیلن سبک فسا
2013-05-26
یوتیلیتی لردگان
2013-01-13

اطلاعات پروژه

واحد نمکزدایی پالایشگاه آبادان   نام پروژه
پالایش شاخه صنعت
محصول و ظرفیت
 – لیسانس
شرکت پالایش نفت آبادان کارفرما
مدیریت پیمان
استان خوزستان – آبادان    مکان
EPC نوع پروژه
هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تامین کالا و تجهیزات
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر ساخت
آزمایش عملکردی
1392/03/01 تاریخ موثر شدن پیمان

16 ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان