ریفرمر واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی پردیس

یوتیلیتی لردگان
2013-01-13
واحد تولید متانول هیدج
2011-08-27
Reformer

اطلاعات پروژه

نام پروژه انجام طراحی ، خدمات مهندسی خرید و خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات بسته ریفرمر
شاخه صنعت طراحی و مدیریت ساخت بسته های مکانیکی
محصول و ظرفیت 228 مگاوات
تکتولوژی و دانش فنی شرکت هدکو
کارفرما شرکت پتروشیمی پردیس
مدیریت پیمان شرکت نام آوران دلوار
مکان استان بوشهر، عسلویه
نوع پروژه EPS  
طراحی فرایندی ( بررسی و بازنگری)
طراحی مکانیکی ( بررسی و بازنگری)
محدوده کار طراحی حرارتی ( بررسی و بازنگری) √ 
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
ساخت (Fabrication)
نصب و اجرا
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت فرایندی (Process Guarantee)
ضمانت مکانیکی (Process Guarantee)
تاریخ موثر شدن پیمان 1391/06/01
طول مدت پیمان ۳۰ ماه از تاریخ موثر شدن آن