یوتیلیتی لردگان
2013-01-13
واحد تولید متانول هیدج
2011-08-27

اطلاعات پروژه

نام پروژه

انجام طراحی ، خدمات مهندسی خرید و خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات بسته ریفرمر

شاخه صنعت

طراحی و مدیریت ساخت بسته های مکانیکی

محصول و ظرفیت

228 مگاوات

تکتولوژی و دانش فنی

شرکت هدکو

کارفرما

شرکت پتروشیمی پردیس

مدیریت پیمان

شرکت نام آوران دلوار

مکان

استان بوشهر، عسلویه

نوع پروژه

EPS  

 

طراحی فرایندی ( بررسی و بازنگری)

 

طراحی مکانیکی ( بررسی و بازنگری)

محدوده کار

طراحی حرارتی ( بررسی و بازنگری)

√ 

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

 

ساخت (Fabrication)

 

نصب و اجرا

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر نصب و اجرا

آزمایش عملکرد

 

ضمانت فرایندی (Process Guarantee)

ضمانت مکانیکی (Process Guarantee)

تاریخ موثر شدن پیمان

1391/06/01

طول مدت پیمان

۳۰ ماه از تاریخ موثر شدن آن