واحد تولید متانول هیدج

Reformer
ریفرمر واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی پردیس
2012-08-28
واحد تولید متانول فجر کرمان
2011-06-06

اطلاعات پروژه

واحد تولید متانول هیدج نام پروژه
پتروشیمی شاخه صنعت
450.000 MTPY  متانول محصول و ظرفیت
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی لیسانس
شرکت پترو هیدج کارفرما
مدیریت پیمان
استان زنجان مکان
E نوع پروژه
هماهنگی لیسانس

محدوده پیمان

مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تامین کالا و تجهیزات
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر ساخت
آزمایش عملکردی
1393/06/05 تاریخ موثر شدن پیمان

9 ماه از زمان موثر شدن آن

طول مدت پیمان