مخازن نفتی فراسکو عسلویه

Tank-Kermanshah
مخزن ذخیره آمونیاک کرمانشاه
2020-06-09
reformer
ریفرمر آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه
2020-06-08

اطلاعات پروژه

نام پروژه
ارائه خدمات مهندسی پایه، تفصیلی، انجام برآورد و تهیه اسناد مناقصه PC ، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی ترمینال مخازن نفتی فراسکو عسلویه
شاخه صنعت
صنعت نفت – اسکله های نفتی
ظرفیت و ابعاد
64 مخزن ذخیره مواد نفتی
طراحی مفهومی و اصولی
شرکت هدکو
کارفرما
شرکت فراسکو عسلویه
مکان عسلویه
نوع پروژه E

طراحی فرایندی 

طراحی مکانیکی 

محدوده کار

طراحی حرارتی 

√ 
مهندسی پایه
مهندسی تفصیلی
خدمات تدارکات کالا
تأمین کالا و تجهیزات  
ساخت و نصب
پیش راه اندازی و راه اندازی
نظارت بر نصب و اجرا
آزمایش عملکرد
ضمانت عملکرد – فرایندی 
ضمانت عملکرد – مکانیکی 
تاریخ موثر شدن پیمان 1398/04/15
طول مدت پیمان
مهندسی 6  ماه –  نظارت  36 ماه